Wetswijzingen 2023

Verkorting verplichting loonbetaling zieke AOW’ers
De periode van verplichte loonbetaling tijdens ziekte wordt voor AOW-gerechtigde werknemers vanaf 1 juli 2023 teruggebracht van dertien naar zes weken. Hetzelfde geldt voor het recht op een Ziektewetuitkering en het opzegverbod bij ziekte. Voor AOW-gerechtigde werknemers die op deze datum al ziek zijn, blijft de termijn van dertien weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan, geldt de nieuwe termijn van zes weken.

Verhoging wettelijk minimumloon
Het minimumloon stijgt met 10,15 procent. Deze stijging heeft gevolgen voor het hele loongebouw, want hierdoor stijgen alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen, zoals de WW, de ZW en de WIA mee. De verhoging van het wettelijk minimumloon werkt ook door in de maximumpremiegrondslag voor de werknemersverzekeringen en de ZVW, welke hierdoor voor het jaar 2023 wordt verhoogd van € 59.704 naar € 66.956.

Verhoging transitievergoeding
Sinds 1 januari 2023 is de maximale transitievergoeding naar een bedrag van € 89.000,00 verhoogd. Als het jaarloon van de vertrekkende werknemer meer dan € 89.000,00 bedraagt, dan komt de transitievergoeding neer op maximaal één bruto jaarloon.

Wetsvoorstel ‘leidend maken oordeel bedrijfsarts bij RIV-toets’
Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet WIA en ZW op een wijze dat het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend zal zijn zodra het UWV toetst of werkgever voldoende re-integratie-inspanningen voor een langdurig zieke werknemer heeft verricht (de zogenaamde RIV-toets). Dit omdat werkgevers voorheen een loonsanctie konden krijgen als zij braaf de aanwijzingen van de bedrijfsarts hadden gevolgd op het moment dat de verzekeringsarts van het UWV tot een ander oordeel dan de bedrijfsarts kwam. Dat zal na invoering van deze wet niet meer mogelijk zijn. De beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2023.

Wajong 
In de Wajong is sinds 2023 bepaald dat WSW-arbeid bij de beoordeling van de vraag of een werknemer met een Wajong-uitkering meer dan 75% van zijn maatmaninkomen verdient, buiten beschouwing blijft. Deze wetswijziging is het gevolg van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.

Waadi en Wet AVV
De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) stelt een onderzoek in zodra zij een aangifte ontvangt dat een werkgever in strijd met de voorschriften van de Waadi of de Wet AVV handelt. De bevindingen daarvan worden vastgelegd in een verslag. Het verslag bevat geen gegevens waaruit de identiteit van de in het onderzoek betrokken werknemers of werkzoekenden is af te leiden. Soms kan werkgever de geanonimiseerde gegevens toch tot een specifieke werknemer herleiden. In zo’n geval kan de NLA toestemming aan de betreffende werknemer(s) vragen om de gegevens in het verslag te mogen opnemen. Deze toestemming is echter geen noodzakelijke voorwaarde voor opname van (herleidbare) gegevens in het verslag, waardoor de gegevens toch kunnen worden opgenomen tegen de wens van de werknemer in. Als gevolg van deze wetswijziging geldt dat de gegevens alleen mogen worden opgenomen als de persoonlijke levenssfeer van de betrokken werknemer(s) hierdoor geen onevenredige schade oploopt.

Collectieve korting collectieve zorgverzekering
De kortingen op collectieve zorgverzekeringen die sommige werkgevers met zorgverzekeraars hadden afgesproken worden afgeschaft.

AOW-leeftijd omhoog
De AOW-gerechtigde leeftijd stijgt dit jaar naar 66 jaar en tien maanden.

Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten 
Op 1 januari 2023 is de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk slachtoffers met een ernstige, aan stoffen gerelateerde, beroepsziekte, buiten de privaatrechtelijke route om, een financiële tegemoetkoming te doen toekomen. De hoogte van de tegemoetkoming is een vast bedrag. Voor het jaar 2023 is dat bedrag vastgesteld op € 22.839. De regeling zal door het SVB worden uitgevoerd en geldt voor zowel (voormalig) werknemers als (voormalig) zzp’ers.

Nieuwe ARIE-regeling 
Als iets misgaat bij een bedrijf dat met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werkt, kan de impact voor werknemers en de omgeving van dit bedrijf enorm zijn. Daarom moeten deze bedrijven specifieke maatregelen nemen om de risico’s van zware ongevallen voor werknemers, omwonenden en het milieu te beperken. Voor bedrijven waar het verhoogde risico binnen het terrein van het bedrijf blijft, geldt dat zij een Aanvullende voorschriften Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) moeten maken. Sinds 1 januari 2023 is deze nieuwe ARIE-regeling van kracht. Daardoor zullen meer bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken onder deze regeling vallen en aan de ARIE-verplichtingen moeten voldoen.

Loonkostensubsidie
Dit jaar wordt een aantal verbeteringen doorgevoerd waar zowel inclusieve werkgevers als mensen met een ondersteuningsbehoefte profijt van kunnen hebben:
• werkgevers kunnen op eigen initiatief loonkostensubsidie (LKS) bij de gemeente aanvragen, waarop gemeenten een objectieve toetsing moeten uitvoeren;
• Sommige gemeenten hanteren lokale regels waardoor in sommige situaties, bijvoorbeeld bij contracten van minder dan twaalf uur, geen LKS wordt verstrekt. Dergelijke lokale verordeningen worden afgeschaft;
• Gemeenten moeten (duidelijke) regels opstellen over het toekenning en uitvoering van voorzieningen als jobcoaching en proefplaatsing.