Update NOW 2.0: nieuwe voorwaarden

Sinds 6 april jl. kunnen werkgevers op grond van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (de NOW)’ een tegemoetkoming in hun loonkosten ontvangen. Eerder stelden wij je al op de hoogte van de inhoud van de NOW, de aanpassingen ervan en de verruiming van de NOW voor concerns.

Vorige week heeft de regering tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat de NOW-regeling voor de maanden juni, juli en augustus 2020 wordt verlengd. Het kabinet streeft ernaar dat je deze tegemoetkoming vanaf 6 juli 2020 bij het UWV kunt aanvragen. Dat mag als je voor het eerst van de NOW gebruikt maakt, maar ook als je dat al eerder hebt gedaan. Ook nu geldt dat je zelf kunt bepalen over welke periode je de subsidie aanvraagt, tenzij je deze voor een tweede keer aanvraagt. In dat geval moet de periode van je nieuwe verzoek op de huidige aansluiten.

Doel van de NOW
Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in omzet (van ten minste 20%) mogelijk maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Daarnaast is van belang dat de NOW-regeling 2.0 – in tegenstelling tot de eerdere regeling – wel ruimte aan bedrijven moet bieden om de komende periode een noodzakelijke reorganisatie door te voeren. Daarbij geldt wel dat ontslagaanvraag nog altijd sterk wordt ontmoedigd. Concreet komt het erop neer dat in het geval dat je gedurende de subsidieperiode van de NOW voor een deel van je werknemers toch ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen aanvraagt geen boete meer aan je bedrijf wordt opgelegd, maar dat de subsidie nog altijd wel wordt gekort. Zie voor meer uitleg hieronder het kopje ‘correctie op de subsidie’.

De NOW-regeling 2.0 hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de eerste NOW, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen. Concreet zijn de volgende aanpassingen aangekondigd:

Geen winstuitkering, geen bonus voor directie en geen inkoop eigen aandelen
Geen winstuitkering en uitkering van bonussen aan bestuur en directie
Als je aanspraak op de NOW-regeling 2.0 maakt, mogen jouw bedrijf en de groep waarvan je bedrijf deel uitmaakt over het kalenderjaar 2020 geen winstuitkering aan de aandeelhouders betalen. Ook mag je geen bonussen aan het bestuur of aan de directie uitkeren. Deze verboden gelden tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening in 2021 wordt vastgesteld. Ook mogen noch jouw bedrijf noch de groep waarvan het deel uitmaakt eigen aandelen inkopen. Dit moet je bij de aanvraag van de NOW bevestigen.

Om deze voorwaarde controleerbaar te houden, is de verwachting dat deze verplichting bij ontvangst van de NOW alleen geldt:
– voor bedrijven waarvoor een accountantsverklaring vereist is; en
– voor andere ondernemingen en instellingen die niet via een aandeelhoudersvergadering werken, zoals coöperaties.

De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over het jaar 2019, waarvan pas in 2020 tot uitbetaling is overgegaan. De beslissingen daarover waren namelijk al genomen.

Je mag wel bonussen aan de overige werknemers van je bedrijf betalen.

Correctie op de subsidie (boete)
Op dit moment geldt dat in het geval dat je subsidie op basis van de NOW ontvangt, deze wordt gekort zodra je bij het UWV in de periode van maart tot en met 31 mei 2020 een ontslagvergunning op basis van bedrijfseconomische redenen voor je werknemers aanvraagt. Deze korting bedraag nu nog 150% van de loonsom van de betreffende werknemers. Zodra de nieuwe NOW in werking treedt, zal de korting op de subsidie in geval van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden niet langer voor 150%, maar voor 100% van de loonsom van de betrokken werknemers worden gecorrigeerd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die je in de periode van 1 juni t/m 31 augustus 2020 indient.

Forfaitaire opslag
De forfaitaire opslag om werkgeverslasten als SZW-premies, pensioenpremies, vakantiegeld etc. te dekken, wordt met 10% van 30% naar 40% verhoogd.

Seizoensbedrijven en loonsom
Het kabinet houdt in de nieuwe regeling (toch) rekening met seizoenspatronen van bedrijven. De referentiemaand voor de loonsom wordt de maand maart 2020 (peildatum 15 mei 2020). Dit kan een uitkomst bieden aan seizoensgebonden bedrijven die juist in de periode van januari tot maart 2020 hebben opgeschaald.

Om seizoensgebonden bedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, heeft het kabinet besloten ook het eerste subsidietijdvak van de NOW aan te passen. Dit betekent dat je een stijging van de loonsom in de periode van maart t/m mei mee mag nemen bij de vaststelling van de hoogte van de subsidie. Dit mag onder de voorwaarde dat de loonsom in die periode hoger is dan driemaal de loonsom van januari 2020. Als je deze rekenmethode toepast, is van belang dat je de hoogte van de loonsom van de maanden april en mei 2020 altijd moet maximeren op het niveau van de loonsom van maart 2020. Het kabinet verwacht dat deze maatregel ook gunstig uitpakt voor andere aanvragers die een hogere loonsom hadden in de maanden maart t/m mei 2020 dan in de maand januari 2020. De aanpassing geldt als extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of door andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari 2020 hadden ten opzichte van de subsidieperiode van maart t/m mei 2020.

Aanvragers met een 0-loonsom in januari 2020 of zonder loonsom in januari 2020 of november 2019, die wel een loonsom hebben in de maanden maart t/m mei 2020 kunnen mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking komen. Het UWV zal deze werkgevers benaderen in het geval dat zij eerder een afwijzende beschikking hebben ontvangen. Als de wijziging voordelig voor je uitpakt, zal het UWV de aanpassing bij de subsidievaststelling automatisch aanpassen.

De aanpassing werkt als volgt: als de loonsom van de maanden maart tot en met mei 2020 hoger is dan de loonsom van driemaal januari dan wordt de loonsom van die maanden als uitgangspunt voor de berekening van de subsidiehoogte genomen. De loonsommen van de maanden april en mei 2020 worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat het totaal te ontvangen subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. De aanpassing leidt slechts tot aanvullende compensatie bij de subsidievaststelling. De manier waarop je een voorschot ontvangt, wordt niet aangepast. Het UWV zal deze aanvullende tegemoetkoming na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september, aan je uitbetalen.

(Om)scholing
Werkgevers worden verplicht hun werknemers te stimuleren om zich op basis van het crisisprogramma “NL leert door” bij of om te scholen. De overheid trekt een bedrag van € 50 miljoen hiervoor uit. De verwachting is dat dit programma in juli 2020 van start gaat. Werknemers kunnen vanaf dat moment kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen. Dit om zich aan de nieuwe economische situatie aan te passen. Naast werknemers in getroffen sectoren geldt deze regeling ook voor flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer binnen krijgen. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW, de inspanningsverplichting van de werkgever is dat – als flankerend beleid – wel. Werknemers worden hierdoor in staat gesteld makkelijker op de veranderde arbeidsmarkt te kunnen anticiperen. De verwachting is dat werkgevers bij de aanvraag van de NOW-regeling 2.0 hierover een verklaring moeten afleggen.

De definitieve tekst van de NOW-regeling 2.0 zal naar alle waarschijnlijkheid in juni 2020 bekend wordt gemaakt. 

Dit artikel is gepubliceerd op 26 mei 2020.