Q&A over de NOW

Kan ik echt geen gebruik meer maken van de Werktijdverkorting (Wtv)? En wat geldt voor een lopende Wtv-afspraak?
De Wtv-regeling is direct op 17 maart jl. om 18.45 uur – bij de aankondiging van deze nieuwe regeling – geëindigd. Een reeds op de oude regeling verleende ontheffing blijft lopen, maar kan niet worden verlengd. Een Wtv-aanvraag die vóór 17 maart jl. is ingediend, maar nog niet in behandeling is genomen, wordt automatisch omgezet naar een aanvraag voor de NOW. Als je dus al Wtv had aangevraagd, is het niet nodig om een aanvraag voor de NOW te doen. Als een eerdere aanvraag voor Wtv is afgewezen, kun je wel om toekenning van de NOW verzoeken. De criteria voor beide regelingen zijn anders.

Wat is de NOW?
De NOW is een subsidie. Als je ervoor in aanmerking komt, ontvang je een bedrag als voorschot en dien je deze dus niet terug te betalen. Wel kun je gehouden zijn een deel van het voorschot terug te betalen als jouw inschatting van de omzetdaling uiteindelijk hoger was in vergelijking met de realiteit of als je loonsom is gedaald omdat je toch afscheid van werknemers hebt genomen.

Wat zijn de vereisten?

 • De regeling geldt alleen voor je eigen werknemers en dus niet voor payrollers of uitzendkrachten.
 • Bij de aanvraag van de subsidie committeer je je aan een inspanningsverplichting je loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.
 • Vanaf 18 maart 2020 vraag je het UWV niet om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag over de gehele periode waarover subsidie wordt toegekend. Dat houdt in dat het niet-verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een proeftijdontslag, beëindiging met wederzijds goedvinden en ontslag op een andere grond nog steeds mogelijk zijn.
 • Je blijft het volledig loon van je werknemers betalen. De subsidie wordt aangewend voor betaling van dat loon.
 • Je bent verplicht de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging in te lichten en bij gebreke daarvan de werknemers zelf.
 • Je voert een controleerbare administratie waaruit alle gegevens die nodig zijn voor de aanvraag kunnen worden nagegaan. Je bewaart deze administratie vijf jaar en verleent desgewenst inzage erin en werkt mee aan eventuele onderzoeken daarnaar.
 • Je zorgt voor tijdige aangifte van de loonbelasting.
 • Je meldt alle wijzigingen die voor de aanvraag van belang kunnen zijn onmiddellijk aan het UWV.
 • Na afloop van de periode overleg je een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij een accountantsverklaring.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen en tot wanneer?
In de regeling is bepaald dat de NOW op 14 april 2020 start. Vandaag zal een test voor de aanvraag van de NOW plaatsvinden. Als die test slaagt, opent de regeling al op 6 april a.s. en kun je dus vanaf dat moment een aanvraag doen. Als de test niet slaagt, geldt als escapedatum voor de overheid 14 april 2020. Vanaf die datum kunnen de aanvragen worden ingediend. Je kunt tot en met 31 mei 2020 een aanvraag doen.

Wanneer dien ik een accountantsverklaring te overleggen?
De accountantsverklaring dient uiterlijk vier weken na de aanvraag te bevestigen dat de omzet zoals je die hebt opgegeven van het voorgaande jaar juist is en dat de omzetdaling vermoedelijk zal zijn zoals je die hebt ingeschat.

Hoe dien ik een aanvraag in?
Vanaf 6 april 2020 om 9.00 uur tot 31 mei 2020 op de website van het UWV.

Wat als mijn omzet pas vanaf 1 april 2020 daalt en niet al direct vanaf 1 maart 2020?
De regeling voor die daling geeft mogelijkheid te kiezen tussen verschillende perioden:
1 maart 2020 – 31 mei 2020;
1 april – 30 juni 2020; of
1 mei 2020 of 31 juli 2020

Je doet een aanvraag vooraf. Je moet dus een inschatting maken. De regeling houdt er rekening mee dat je een inschatting maakt. Je vergelijkt met referentie-omzet, 25% van de omzet van 2019 (volgend uit het jaarverslag). Kleinere ondernemingen kunnen aansluiten bij de inkomsten van de inkomstenbelasting.

Moet ik kunnen aantonen dat de omzetdaling met de maatregelen die in verband met de corona-uitbraak zijn genomen samenhangen?
De reden van de daling dient niet te worden aangetoond. Het feit dat je omzet is gedaald is voldoende. Dus slechts de omzetdaling van meer dan 20% moet je kunnen aantonen.

Wat als ik toch een reorganisatie doorvoer? Of vóór 17 maart jl. al toestemming voor ontslag op bedrijfseconomische gronden had aangevraagd?
De peildatum is 17 maart 2020. Alle bestaande ontslagaanvragen voor die datum vallen buiten het verbod tot ontslag op bedrijfseconomische gronden.

Ook als je na die datum een ontslagaanvraag indient, kun je voor subsidie aanmerking komen, maar dan wordt het totale loonsom van de werknemers voor wie het ontslag is aangevraagd verhoogd met 50% en dat totaal wordt in mindering gebracht op subsidie. Dat geldt dus alleen voor de loonsom van de werknemers die worden mee genomen in de ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen.

Je hebt nu nog een keuze. Je kunt je ontslagaanvraag binnen vijf werkdagen na publicatie van de NOW (op 1 april 2020) intrekken. Als je niet of niet tijdig intrekt, dan kun je nog wèl subsidie aanvragen, maar dan geldt dus de korting zoals genoemd en volgt een correctie van de hoogte van de subsidie. Kort en goed komt het erop neer dat je wel kunt reorganiseren om aanspraak te maken op de subsidie, maar dat die reorganisatie ten koste van de hoogte ervan gaat.

Kom je als DGA in ook in aanmerking voor de NOW?
Alleen als het loon van de DGA voor werknemersverzekeringen is verzekerd valt het eronder, maar in de meeste gevallen is dat niet zo. Alleen het loon van een directeur/ minderheidsaandeelhouder (die in spreektaal soms DGA wordt genoemd) is dat soms het geval.

En de echtgenote van de DGA?
Ook die vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de vraag of de echtgenote verzekerd is. Zo nee, dan komt ook zij niet in aanmerking.

Hoe bereken je de subsidie?

Berekening van het voorschot
De berekening van het voorschot is gebaseerd op de procentuele verwachte daling van de omzet in de gekozen periode ten opzichte van de maand januari 2020 * 3 * 1,3 * 0,9. De omzet van de maand januari vermenigvuldig je eerst met 3 (omdat het om een kwartaalomzet gaat) vervolgens met 1,3 (vanwege de 30% opslag voor bijkomende kosten als pensioen en vakantiegeld) en tot slot met 0,9 (want we de subsidie komt neer op 90% van de loonkosten).

Berekening van het uiteindelijk toe te kennen bedrag (nacalculatie)
De berekening van het uiteindelijk toe te kennen bedrag (de nacalculatie) komt neer op:

het percentage (%) van de werkelijke omzetdaling * de loonsom van de gekozen * 1,3 * 0,9.

Voorbeeld voorschotberekening
Je krijgt niet onmiddellijk het gehele bedrag maar 80% daarvan (dus * 0,8).
Stel je omzet van 2019 is € 2.000.000,-
De loonsom van januari bedraagt € 200.000 * 3 * 1,3 = € 780.000
-> Stel de verwachte omzetdaling bedraagt 10%. Dan bedraagt de subsidie € 0,00
-> Stel de verwachte omzetdaling bedraagt 50%. Dan bedraagt de subsidie 50% * 90% * € 780.000 = € 351.000.
Van die subsidie ontvang je eerst een voorschot van 80%. Dat komt neer op 0,8 * € 351.000 = € 280.800

-> Stel de verwachte omzetdaling bedraagt 100%. Dan bedraagt de subsidie 100% * 90% * € 780.000 = € 702.000
Het voorschot komt dan neer op € 702.000 * 0,8 = € 561.600

Voorbeeld berekening uiteindelijke toekenning
Stel je omzet van 2019 is € 2.000.000,-
De loonsom van de maanden maart tot en met mei bedraagt € 600.000 * 1,3 = € 780.000.

-> Stel de werkelijke omzetdaling bedraagt 5%. Dan bedraagt de subsidie € 0,00
-> Stel de werkelijke omzetdaling bedraagt 60%. Dan bedraagt de subsidie 60% * 90% * € 780.000 = € 631.800. Als je 50% had ingeschat, ontvang je na het voorschot van € 351.000 nog een bedrag van € 280.800.
-> Stel de werkelijke omzetdaling bedraagt 90%. Dan bedraagt de subsidie 90% * 90% * € 780.000 = € 631.800.
Als je 100% omzetdaling had ingeschat en dus een voorschot van € 561.600 had ontvangen, hoef je niet terug te betalen, maar krijg je nog een bedrag van € 70.200.
Voorwaarde is wel dat je loonsom niet daalt. De daling van de loonsom kan worden afgetrokken van de subsidie.

Hoe en wanneer worden de gelden vanuit de overheid beschikbaar gesteld?
De regeling geldt officieel vanaf 14 april a.s., maar in geval van geslaagde tests van de aanvraagsite al vanaf 6 april 2020. De NOW is bedoeld om werkgevers snel tegemoet te kunnen komen. Het UWV beslist binnen uiterlijk dertien weken op de aanvraag, maar streeft ernaar binnen een periode van twee tot vier weken na ontvangst van de volledige aanvraag een voorschot te betalen. Dit voorschot ontvang je in drie termijnen.

Is de regeling ook te gebruiken voor sportverenigingen of andere non profitsorganisaties? Hoe zit het dan met het begrip “omzetdaling”?
De regeling geldt als sprake is van een te verwachten omzetdaling van 20%. Daarbij is het begrip ‘omzet’ ruim gedefinieerd. Ook als sprake is van een daling in de hoogte van de financiering uit publieke middelen (overheidssubsidies, uitkering of andere overheidsbijdragen), maar ook andere opbrengsten als giften of declaraties van zorgverzekeraars) is sprake van omzetdaling in de zin van deze regeling. Als deze instellingen hun “omzet” zien dalen, kunnen zij dus gebruik maken van deze regeling.

Wat zijn de consequenties als je je niet aan de regels houdt?
De sanctie als misbruik wordt gemaakt is strafrechtelijke vervolging. Er is aangestuurd op stevige handhaving.
Ook kan de minister bij niet-naleving van verplichtingen de betaling van een voorschot in ieder geval opschorten.

Is ontslag voor mijn bedrijf mogelijk niet interessanter op dit moment dan de aanvraag van de NOW?
Als je bedrijf minder dan 100% omzetverlies lijdt en de loonsom over de maanden maart tot en met mei is gedaald, kan dit leiden tot een enorme korting op de subsidie. In dat geval zou het voordeliger kunnen zijn om tot reorganisatie over te gaan dan een beroep te doen op de regeling.

Ons advies is dan ook om eerst de verschillende scenario’s goed door te berekenen en tegen elkaar af te zetten voordat over wordt gegaan tot de aanvraag van de NOW. Mocht je willen overgegaan tot de aanvraag van de NOW, is het van belang om de aanvraag zo compleet mogelijk te maken. De beslistermijn gaat pas lopen vanaf het moment dat er een volledige aanvraag is.

WIJZINGINGEN VAN DE NOW SINDS 5 MEI 2020

Welke regeling geldt voor concerns?
Wat is een concern?
Met het begrip concern wordt aangesloten bij artikel 2:304 BW, wat er grofweg op neerkomt dat het concern de rechtspersoon is die – alleen of samen met een andere groepsmaatschappij – aan het hoofd van zijn groep staat en de geconsolideerde jaarrekening opstelt, waarin zowel de eigen financiële gegevens als die van zijn dochters (van zowel de groep als andere groepsmaatschappijen waarover hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft) zijn opgenomen.
De aanvraag wordt gedaan door de entiteit, maar voor de vraag of je in aanmerking komt voor de regeling wordt voor de omzetdaling in beginsel gerekend op concernniveau. De rechthebbende is de werkgever zelf, dus één van de entiteiten binnen het concern.

In hoeverre telt de loonsom van buitenlandse vennootschappen mee?
De regeling kan worden toegepast voor zover die buitenlandse vennootschap naar NL recht verzekerde werknemers heeft. Je doet aanvraag per entiteit/per werkgever, dus per loonheffingsnummer en niet per concern.

Kun je gebruik maken van de NOW voor de ene entiteit en bij een andere entiteit uit hetzelfde concern wel gaan reorganiseren zonder daarvoor te worden bestraft?
Zoals gezegd wordt om na te gaan wie rechthebbende is voor de subsidie gekeken naar de entiteit. Alleen voor het begrip omzetdaling wordt gekeken naar het concern. Kort en goed komt het erop neer dat zolang het volledige concern meer dan 20% omzetdaling verwacht je als werkgever aanspraak kunt maken op de subsidie, ongeacht of je zuster ervoor kiest om te reorganiseren.

Sinds 5 mei jl. mag je ook in geval van minder dan 20% omzetverlies op concernniveau de NOW aanvragen
De hoofdregel blijft dus ongewijzigd. Dat betekent dat de lopende regeling van toepassing blijft zolang sprake is van meer dan 20% omzetverlies op concernniveau. In dat geval kunnen zij op gelijke wijze gebruik blijven maken van deze regeling. Voor hen geldt deze wijziging dus niet.

Voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het onder voorwaarden mogelijk per werkmaatschappij subsidie voor loonkosten van die werkmaatschappij aan te vragen. De voorwaarden zijn de volgende:

 • De werkmaatschappij moet eigen rechtspersoonlijkheid hebben, bijvoorbeeld een B.V.;
 • De werkmaatschappij mag in 2020 geen dividend uitkeren;
 • De werkmaatschappij mag in 2020 geen bonussen uitkeren;
 • De werkmaatschappij mag geen eigen aandelen inkopen (tot aan en inclusief het moment dat de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening van 2020 heeft vastgesteld).
 • Een werkmaatschappij met twintig of meer werknemers moet een akkoord met de vakbonden hebben gesloten over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Als de werkmaatschappij minder dan twintig werknemers in dienst heeft, volstaat een akkoord met de ondernemingsraad of met een andere vertegenwoordiging van werknemers;
 • Er mag geen personeels-B.V. binnen het concern zijn.
 • Vóór de aanvraag van de subsidie (op basis van de NOW) moet het concern of de moedermaatschappij waarvan de werkmaatschappij een onderdeel is, verklaren dat zij over het jaar 2020 geen dividend (of winstuitkeringen aan derden buiten de groep hoe dan ook genaamd) aan haar aandeelhouders uitkeert of bonussen (of winstdelingen of hoe ook genaamd) aan haar Raad van Bestuur en/of directie en/of die van de aanvrager uitkeert of eigen aandelen inkoopt (of laat inkopen door welke onderdeel van de groep dan ook) tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Als de groep wettelijk of op grond van een vaststellingsverklaring met de Belastingdienst verplicht is dividend uit te keren dan blijft dit toegestaan voor het gedeelte waarover de plicht geldt.

Tellen alle in 2020 uitgekeerde bonussen mee?
Over het jaar 2019 uitgekeerde bonussen die in 2020 zijn gestort tellen niet mee, zolang maar geen bonus over het jaar 2020 wordt uitgekeerd.

Welke bonussen tellen mee?
Om op deze regeling aanspraak te kunnen maken, geldt een verbod op uitkering van een bonus aan leden van de Raad van bestuur en/of van de directie van zowel de moeder als de aanvrager. Bonussen aan overige medewerkers mogen wel worden uitgekeerd,

Welke waarborgen gelden in geval van gebruikmaking van deze wijziging?
Om misbruik van de bedoeling van de regeling te voorkomen, bijvoorbeeld door het schuiven met medewerkers, heeft de overheid extra waarborgen voor accountantscontrole ingesteld. Hierbij kun je aan het volgende voorwaarden denken:

– de andere werkmaatschappijen van het concern mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de werkmaatschappij die subsidie aanvraagt;

– als werknemers van de werkmaatschappij tijdens de periode waarvoor subsidie is aangevraagd activiteiten voor een andere werkmaatschappij verrichten, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.

– het transferpricing systeem zoals dat in de jaarrekening van 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is gehanteerd, is leidend voor de meetperiode van het jaar 2020. Het mag dus niet worden aangepast. Dit ten dele om te voorkomen dat met omzet wordt geschoven door extra verhoging of verlaging van interne doorbelastingen.

– extra mutatie van de voorraden van het gereed product wordt aan de omzet toegerekend. Dit om het risico dat met voorraden wordt geschoven te beperken. Denk daarbij aan een werkmaatschappij die binnen het concern de voorraad voor verkoop aan een andere werkmaatschappij produceert en deze in normale jaren direct na productie aan die werkmaatschappij verkoopt, maar ze nu in voorraad houdt, waardoor de omzet lager is.

Aanvullende accountantscontrole is dus vereist. Als daaruit blijkt dat een onderneming toch met medewerkers heeft geschoven, kan een correctie van de loonkosten worden toegepast.

Instemming openbaarmaking gegevens NOW
Omdat transparantie over de besteding van publieke middelen van groot belang is, is bepaald dat de subsidieaanvrager door middel van indiening van het subsidieverzoek instemt met de mogelijke openbaarmaking met eventuele gegevens uit zijn subsidiedossier en van de informatie die hij bij aanvraag aan UWV heeft verstrekt. De overheid heeft daarbij bepaald dat uitsluitend die gegevens openbaar zullen worden gemaakt die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn.

Buitenlands rekeningnummer geaccepteerd
Voor aanvraag van de NOW hoeven werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer niet langer een Nederlands rekeningnummer aan te leveren.

De verplichting melding loonkostensubsidie is geschrapt
De dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking wordt geaccepteerd.

Toepasselijkheid
Deze wijzigingen van de NOW zijn van toepassing op nog niet-ingediende verzoeken. Of reeds ingediende verzoeken kunnen worden aangevuld, is niet duidelijk, maar daar lijkt het niet op. Deze wijziging van de NOW is op 5 mei jl. in werking getreden. Je kunt dus al een aanvraag bij het UWV indienen.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 7 mei 2020