Akkoord met vakbonden: toch geen ontslagboete

Wijziging van de NOW
Omdat het kabinet geen meerderheid in de kamer heeft, is steun van de oppositie nodig voor wijziging van de NOW. De vakbonden en daarmee ook de meerderheid van de oppositiepartijen zijn fel tegen het verdwijnen van de boete op ontslag van werknemers. Daarom moet je als ondernemer vanaf 1 juni a.s. naar alle waarschijnlijkheid toch een boete betalen als je mensen ontslaat in de periode dat je van het nieuwe steunpakket gebruik maakt. Pas vanaf 6 juli a.s. wordt aanspraak op de nieuwe NOW mogelijk. Zodra de nieuwe regeling bekend is, zullen we daarover publiceren. Bij deze vast een voorschot op de regeling.

Huidige regeling
Op dit moment geldt dat, in het geval dat je subsidie op basis van de NOW ontvangt, deze wordt gekort zodra je in de periode van maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV een ontslagvergunning op basis van bedrijfseconomische redenen voor (een deel van) je werknemers aanvraagt. Deze korting bedraag nu nog 150% van de loonsom van de betreffende werknemers. Je ontvangt voor deze werknemers dus én geen subsidie, terwijl ze na de ontslagvergunninglsaanvraag natuurlijk nog wel een tijdje in dienst van je onderneming zijn én daarbovenop nog een extra korting op de subsidie neerkomende op 50% van de loonsom van de werknemers voor wie je de ontslagvergunning hebt aangevraagd.

Hoe werkt het precies?
In het algemeen geldt dat in het geval dat je een ontslagvergunning aanvraagt, dat je deze goed moet voorbereiden en hij vervolgens nog in behandeling moet worden genomen, wat enige tijd in beslag neemt. Pas nadat je daarvoor toestemming van het UWV hebt verkregen, kun je de arbeidsovereenkomsten van de betreffende werknemers opzeggen. De arbeidsovereenkomsten eindigen dus niet door de toestemming zelf, maar moeten nog actief en met inachtneming van de opzegtermijn worden opgezegd. Daarbij geldt wel dat je de proceduretijd (vanaf het moment van ontvangst van de volledige ontslagaanvraag) van de opzegtermijn mag aftrekken, maar ook geldt dat ten minste een maand van de opzegtermijn moet overblijven. Over deze hele periode ontvang je voor deze werknemers dus geen subsidie en daarbovenop ontvang je ook nog een extra korting op de subsidie. Sinds 1 januari jl. geldt bovendien dat je aan alle werknemers van je wie je de arbeidsovereenkomst opzegt, ongeacht de duur van hun dienstverband, een transitievergoeding moet betalen.

Hoe luidden de plannen?
Het idee was daarom dat zodra de nieuwe NOW in werking zou treden, de korting op de subsidie in geval van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden niet langer voor 150%, maar voor 100% van de loonsom van de betrokken werknemers zou worden gecorrigeerd. Het zou dan gaan om ontslagaanvragen die je in de periode van 1 juni t/m 31 augustus 2020 zou indienen.

Vakbonden tegen
De vakbonden hebben direct gezegd tegen afschaffing van de boete te zijn, omdat zij stellen te vrezen dat dit tot een enorme ontslaggolf zou leiden. Het kabinet is echter bang dat nog meer bedrijven zullen omvallen als ze geen mensen mogen ontslaan. Dat leidt uiteindelijk tot meer banenverlies. Om die reden vindt het kabinet dat de ontslagboete moet worden afgeschaft. Maar premier Rutte heeft daarbij gezegd dat het kabinetsplan voor het nieuwe steunpakket nog „niet in beton gegoten” was.

Akkoord
Volgens betrokkenen zijn het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden inmiddels tot het compromis gekomen dat in het geval dat je meer dan twintig mensen wil ontslaan, je met de vakbonden in overleg moet treden en dat, in het geval dat dat je geen overeenstemming met hen bereikt, de door jou geheel te ontvangen subsidie met een extra 5% wordt gekort (bovenop de 100% korting voor de werknemers voor wie je een ontslagvergunning hebt aangevraagd). Deze extra korting geldt dan dus voor de loonsom van alle werknemers en niet slechts voor hen voor wie je een ontslagvergunning hebt aangevraagd.

Deze ontslagboete zal voor de meeste bedrijven echter niet gelden, omdat slechts een twaalfde van de 120.000 bedrijven die de NOW heeft aangevraagd, meer dan twintig mensen in dienst heeft, wat neerkomt op 10.000 bedrijven. Circa twee derde van de bedrijven heeft minder dan tien werknemers in dienst en nog eens 20% minder dan 25.

Ook hebben bronnen medegedeeld dat het nieuwe steunpakket een langere looptijd heeft, te weten tot 1 oktober 2020 in plaats van tot 1 september 2020. Daarnaast is overeengekomen dat ondernemers in de sectoren die het hardst door de coronamaatregelen zijn getroffen een bedrag van ten hoogste € 50.000 (in plaats van de voorheen geldende € 20.000) als tegemoetkoming in hun vaste lasten zullen kunen ontvangen. Het precies te ontvangen bedrag verschilt per bedrijf, omdat het afhankelijk is van bedrijfsgrootte, de hoogte van hun vaste lasten en hun omzetverlies.

Op 28 mei 2020 heeft de Tweede Kamer over de nieuwe steunmaatregelen voor het bedrijfsleven gedebateerd over de NOW 2.0 en met een krappe meerderheid ingestemd met schrapping van de ontslagboete. Zodra de definitieve regeling bekend is, zullen we erover publiceren. 

De NOW 2.0 zal vanaf 6 juli a.s. aan te vragen zijn.