De NOW 3.0 is ingediend

Het kabinet heeft een voorstel tot verlenging van de NOW ingediend. Het voornemen is dat de NOW 3.0 op 1 oktober a.s., na afloop van NOW 2.0, in werking zal treden. Het kabinet heeft deze nieuwe regeling in drie tijdvakken van ieder drie maanden verdeeld. De regeling eindigt daardoor op 1 juli 2021. Het kabinet verwacht dat werkgevers de subsidie ter zake de NOW 3.0 vanaf 16 november 2020 met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 voor het eerste tijdvak zullen kunnen aanvragen. Ook als je geen aanspraak op de NOW 1.0 of 2.0 hebt gemaakt, kun je aanspraak op de NOW 3.0 maken. Per tijdvak van drie maanden kan je als bedrijf besluiten om al dan geen gebruik van de regeling te maken.

Hoogte omzetverlies
De tegemoetkoming in de loonkosten zal vanaf het tweede tijdvak worden verlaagd. Tijdens het eerste tijdvak (van 1 oktober tot 1 januari 2021) komen nog steeds alle bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% voor de regeling in aanmerking. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze grens verhoogd naar 30%. Vanaf het tweede tijdvak is de NOW dus nog toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden.

Hoogte tegemoetkoming
Het percentage dat je als tegemoetkoming in de loonkosten zult ontvangen, zal per tijdvak worden afgebouwd. In het eerste tijdvak bedraagt het maximale vergoedingspercentage van de loonkosten 80%, in het tweede tijdvak daalt dat tot 70% en in het derde tijdvak tot 60%. Het maximaal per werknemer te vergoeden loon zal in het eerste en tweede tijdvak gelijk blijven aan dat van de NOW 1.0 (en 2.0), te weten ten hoogste tweemaal het dagloon, neerkomend op € 9.538,00 bruto per maand. In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal eenmaal het dagloon. Net als bij NOW 1.0 en 2.0. zal eerst een voorschot van 80% van het subsidiebedrag worden betaald en bij de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag de overige 20%.

Geen boete bij ontslag
Tegenover de afbouw van de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten, staat dat je de mogelijkheid krijgt de loonsom geleidelijk af te bouwen zonder dat dit ten koste van de hoogte van de te verkrijgen subsidie zal gaan. Dit betekent dat je werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen mag ontslaan, zonder dat je op de subsidie wordt gekort.

Overige voorwaarden
Wel geldt dat je je voor de scholing van je werknemers dient te blijven inspannen. De forfaitaire opslag van 40% voor de werkgeverslasten, zoals vakantiebijslag en pensioenpremies, wijzigt evenmin. Ook blijft het verbod op betaling van dividend en bonusuitkeringen gehandhaafd.

Het kabinet werkt de precieze voorwaarden van NOW 3.0 nader uit en streeft ernaar ze uiterlijk 1 oktober 2020 bekend te maken.