Wijziging van de NOW

Premier Rutte heeft een stappenplan uiteengezet, waardoor de maatregelen ter voorkoming van een verdere corona-uitbraak steeds verder zullen worden versoepeld. De basisscholen zijn sinds 11 mei 2020 weer gedeeltelijk open en ook de contactberoepen, zoals kappers en fysiotherapeuten, zijn alweer aan de slag gegaan.

Van belang is dat inmiddels ook een aantal wijzingen in de NOW is doorgevoerd. Deze zetten we in het hiernavolgende voor je op een rij.

Ook bij minder dan 20% omzetverlies op concernniveau is aanvraag van de NOW binnenkort mogelijk
We hebben je reeds ingelicht over de NOW en de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen. Ook hebben we een Q&A over de NOW opgesteld om de meest aan ons gestelde vragen te beantwoorden. Beide artikelen kun je op onze website terugvinden.

Inmiddels is sprake van een belangrijke wijziging van de NOW. Daarbij geldt dat de huidige regeling van toepassing blijft zolang sprake is van meer dan 20% omzetverlies op concernniveau. De hoofdregel blijft dus ongewijzigd. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dus dat zij nog altijd op gelijke wijze gebruik kunnen maken van deze regeling. Voor hen geldt deze wijziging dus niet.

Voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het onder voorwaarden mogelijk per werkmaatschappij subsidie voor loonkosten van die werkmaatschappij aan te vragen. De voorwaarden zijn de volgende:

  • De werkmaatschappij moet eigen rechtspersoonlijkheid hebben, bijvoorbeeld een B.V.;
  • De werkmaatschappij mag in 2020 geen dividend uitkeren;
  • De werkmaatschappij mag in 2020 geen bonussen uitkeren;
  • De werkmaatschappij mag geen eigen aandelen inkopen (tot aan en inclusief het moment dat de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening van 2020 heeft vastgesteld).
  • Een werkmaatschappij met twintig of meer werknemers moet een akkoord met de vakbonden hebben gesloten over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Als de werkmaatschappij minder dan twintig werknemers in dienst heeft, volstaat een akkoord met de ondernemingsraad of met een andere vertegenwoordiging van werknemers;
  • Er mag geen personeels-B.V. binnen het concern zijn.
  • Vóór de aanvraag van de subsidie (op basis van de NOW) moet het concern of de moedermaatschappij waarvan de werkmaatschappij een onderdeel is, verklaren dat zij over het jaar 2020 geen dividend (of winstuitkeringen aan derden buiten de groep hoe dan ook genaamd) aan haar aandeelhouders uitkeert of bonussen (of winstdelingen of hoe ook genaamd) aan haar Raad van Bestuur en/of directie en/of die van de aanvrager uitkeert of eigen aandelen inkoopt (of laat inkopen door welke onderdeel van de groep dan ook) tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Als de groep wettelijk of op grond van een vaststellingsverklaring met de Belastingdienst verplicht is dividend uit te keren dan blijft dit toegestaan voor het gedeelte waarover de plicht geldt.

Vanzelfsprekend mag in het jaar 2020 nog wel een bonus over het jaar 2019 worden uitgekeerd, zolang maar geen bonus over het jaar 2020 wordt uitgekeerd.

Met het begrip concern wordt aangesloten bij artikel 2:304 BW, wat er grofweg op neerkomt dat het concern de rechtspersoon is die – alleen of samen met een andere groepsmaatschappij – aan het hoofd van zijn groep staat en de geconsolideerde jaarrekening opstelt, waarin zowel de eigen financiële gegevens als die van zijn dochters (van zowel de groep als andere groepsmaatschappijen waarover hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft) zijn opgenomen.

Overigens mogen bonussen aan overige medewerkers wel worden uitgekeerd, het gaat dus echt alleen om bonussen aan leden van de Raad van bestuur en/of van de directie van zowel de moeder als de aanvrager.

Om misbruik van de bedoeling van de regeling te voorkomen, bijvoorbeeld door het schuiven met medewerkers, heeft de overheid extra waarborgen voor accountantscontrole ingesteld. Hierbij kun je aan het volgende voorwaarden denken:

– de andere werkmaatschappijen van het concern mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de werkmaatschappij die subsidie aanvraagt;

– als werknemers van de werkmaatschappij tijdens de periode waarvoor subsidie is aangevraagd activiteiten voor een andere werkmaatschappij verrichten, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.

– het transferpricing systeem zoals dat in de jaarrekening van 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is gehanteerd, is leidend voor de meetperiode van het jaar 2020. Het mag dus niet worden aangepast. Dit ten dele om te voorkomen dat met omzet wordt geschoven door extra verhoging of verlaging van interne doorbelastingen.

– extra mutatie van de voorraden van het gereed product wordt aan de omzet toegerekend. Dit om het risico dat met voorraden wordt geschoven te beperken. Denk daarbij aan een werkmaatschappij die binnen het concern de voorraad voor verkoop aan een andere werkmaatschappij produceert en deze in normale jaren direct na productie aan die werkmaatschappij verkoopt, maar ze nu in voorraad houdt, waardoor de omzet lager is.

Aanvullende accountantscontrole is dus vereist. Als daaruit blijkt dat een onderneming toch met medewerkers heeft geschoven, kan een correctie van de loonkosten worden toegepast.

Instemming openbaarmaking gegevens NOW
Omdat transparantie over de besteding van publieke middelen van groot belang is, is bepaald dat de subsidieaanvrager door middel van indiening van het subsidieverzoek instemt met de mogelijke openbaarmaking met eventuele gegevens uit zijn subsidiedossier en van de informatie die hij bij aanvraag aan UWV heeft verstrekt. De overheid heeft daarbij bepaald dat uitsluitend die gegevens openbaar zullen worden gemaakt die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn.

Buitenlands rekeningnummer geaccepteerd
Voor aanvraag van de NOW hoeven werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer niet langer een Nederlands rekeningnummer aan te leveren.

De verplichting melding loonkostensubsidie is geschrapt
De dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking wordt geaccepteerd.

Toepasselijkheid
Deze wijzigingen van de NOW zijn van toepassing op nog niet-ingediende verzoeken. Of reeds ingediende verzoeken kunnen worden aangevuld, is niet duidelijk, maar daar lijkt het niet op. Deze wijziging van de NOW is op 5 mei jl. in werking getreden. Je kunt dus al een aanvraag bij het UWV indienen.

Dit bericht is geplaatst op 6 mei 2020.