Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in werking op 15 november 2023

Turboliquidatie

De huidige regeling voor de ontbinding van een rechtspersoon zonder baten (vermogen of bezittingen) biedt de mogelijkheid voor de rechtspersoon om te ophouden te bestaan zonder vereffening. Deze procedure staat bekend als turboliquidatie. Bij turboliquidatie is alleen een ontbindingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (in het geval van een B.V. of N.V.), de algemene ledenvergadering (voor een vereniging), of het bestuur (voor een stichting) vereist. Zodra het besluit is genomen, moet dit ook worden gemeld bij het handelsregister.

Het gevolg van turboliquidatie nu is dat schuldeisers geen inzicht krijgen in wat er zich heeft voorgedaan in de rechtspersoon voordat de turboliquidatie plaatsvond. Hierdoor is turboliquidatie in de praktijk gevoelig voor misbruik. Het wordt namelijk soms gebruikt om van schulden af te komen waarbij de activiteiten worden voortgezet via een nieuwe onderneming. Om misbruik te beperken, wordt er nu een nieuwe tijdelijke wet ingevoerd.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De nieuwe tijdelijke wet introduceert de volgende wijzigingen:

Deponeringsplicht

Het bestuur van de rechtspersoon wordt verplicht om binnen veertien dagen na ontbinding de volgende documenten bij het handelsregister te deponeren en voorts schuldeisers onverwijld schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen:

 • Een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar, als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt.
 • Een beschrijving van:
  • De reden voor het ontbreken van baten op het moment van ontbinding.
  • Indien van toepassing, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon zijn geliquideerd en de opbrengsten zijn verdeeld.
  • Indien van toepassing, de redenen waarom schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.
 • De jaarrekeningen van de boekjaren die voorafgingen aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, als er een openbaarmakingsverplichting bestaat waar nog niet aan is voldaan, samen met de accountantsverklaring indien van toepassing.

Het niet voldoen aan de deponeringsplicht wordt aangemerkt als een economisch delict, waarvoor een boete van maximaal €22.500 kan worden opgelegd.

Inzagerecht

Schuldeisers hebben recht op inzage in de bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon als het bestuur niet aan zijn deponeringsplicht heeft voldaan. Als deze verantwoordingsplicht niet is nageleefd, kunnen schuldeisers toestemming krijgen van de kantonrechter om inzage te krijgen in de administratie van de ontbonden rechtspersoon.

Bestuursverbod

De wetswijziging introduceert een vernieuwd bestuursverbod. Als een rechtspersoon ophoudt te bestaan via turboliquidatie en één of meer schuldeisers onbetaald blijven, kan de rechtbank op verzoek van het Openbaar Ministerie een bestuursverbod opleggen aan de betrokken bestuurder als:

 • De bestuurder niet heeft voldaan aan de nieuwe deponeringsplicht bij de ontbinding.
 • De bestuurder opzettelijk handelingen heeft verricht of nagelaten namens de rechtspersoon, waardoor schuldeisers aanzienlijk zijn benadeeld.
 • De bestuurder in de twee voorafgaande jaren ten minste tweemaal eerder betrokken was bij:
  • Een faillissement.
  • De beëindiging van een rechtspersoon door turboliquidatie, waarbij één of meer schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, en hem daarvan persoonlijk verwijt treft.

Als een bestuurder een bestuursverbod krijgt opgelegd, mag hij gedurende de periode van het verbod (maximaal vijf jaar) niet meer worden benoemd tot bestuurder of commissaris van een rechtspersoon. Bovendien wordt het bestuursverbod geregistreerd in het handelsregister.

Geldigheid tot 15 november 2025

De tijdelijke wet treedt in werking op 15 november 2023 en geldt gedurende twee jaar, tot 15 november 2025. De wet biedt de mogelijkheid tot verlenging als gedurende die twee jaar wordt besloten om de maatregelen permanent te handhaven.

Vragen?

Voor vragen over turboliquidatie of andere kwesties met betrekking tot ondernemingsrecht kunt u contact opnemen met mr. Zabih Etemadi, specialist in ondernemingsrecht, via etemadi@loyr.nl.