Samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen van 2022

Ook voor het jaar 2022 is een wetswijzigingen gepland. Hieronder treffen jullie de wetswijzigingen overzichtelijk per rechtsgebied aan. 

ARBEID

Wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
Voor werkgever zal de informatieverplichting aan werknemers worden uitgebreid, daarnaast zal een verbod op nevenwerkzaamheden worden ingevoerd en moet scholing kosteloos worden aangeboden.

Uitbreiding informatieverplichting 
Werkgevers zijn al wettelijk verplicht om werknemers schriftelijk te informeren over een aantal details van hun arbeidsrelatie waaronder de functie, datum aanvang dienstverband en salaris. Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers ook informatie verstrekken over werk- en rusttijden, het opleidingsbeleid en procedures bij ontslag. Het personeelsreglement van veel organisaties zal op deze punten moeten worden aangepast.  

Geen verbod op nevenwerkzaamheden
Op dit moment zie je in arbeidsovereenkomsten vaak een nevenwerkzaamhedenbeding staan.  Vanaf 1 augustus 2022 is het opnemen van een verbod op nevenwerkzaamheden niet langer toegestaan. De verwachting is wel dat het in uitzonderingssituaties een dergelijk beding toch mag worden opgenomen of dat een dergelijk beding onder strikte voorwaarden wel is toegestaan, zoals ook het geval is bij een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Kosteloos aanbieden verplichte scholing
In de wet staat thans opgenomen dat werkgevers verplicht zijn om werknemers in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Per 1 augustus 2022 moet ‘verplichte’ scholing bovendien kosteloos worden aangeboden. Een studiekostenbeding is dan nog slechts in bepaalde gevallen mogelijk. Dit zal in ieder geval niet bij ‘verplichte’ scholing het geval zijn. Nog niet duidelijk is wat precies onder ‘verplichte’ scholing zal worden verstaan.

Momenteel worden de wijzigingen door de wetgever nog uitgewerkt. Daardoor is het nog niet helemaal duidelijk of de wijzigingen voor alle op 1 augustus 2022 bestaande overeenkomsten zullen gelden. Wel is het van belang hierop vast te anticiperen door alvast na te laten denken over de wijziging van je arbeidsvoorwaardenreglement. 

Wet betaald ouderschapsverlof
Dit wetsvoorstel betreft de implementatie van de Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Volgens dit voorstel krijgen werkende ouders negen weken betaald ouderschapsverlof die zij in het eerste jaar na de geboorte van hun kind kunnen opnemen. De Nederlandse wetgeving voldeed nog niet aan de richtlijn voor wat betreft het recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof.

Belangrijke wijziging van de WOR
Om flexwerkers meer bij de medezeggenschap van een onderneming te betrekken, worden de termijnen voor actief en passief kiesrecht vervroegd. Dit wetsvoorstel is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen. Nu geldt dat een werknemer de leden van de ondernemingsraad mag kiezen als hij ten minste zes maanden bij werkgever werkzaam is. Als hij een jaar werkzaamheden heeft verricht mag hij zich ook verkiesbaar stellen. Deze beide termijnen worden naar drie maanden verkort. Voor uitzendkrachten geldt dat de termijn waarbinnen hij medezeggenschapsrechten opbouwt van 24 maanden naar 15 maanden wordt verkort. Dit betekent concreet dat een uitzendkracht zich na achttien maanden verkiesbaar mag stellen en leden van de ondernemingsraad mag kiezen. De ondernemingsraad mag ervoor kiezen in zijn reglement van deze kiestermijnen af te wijken.

Vaste commissies
Voor de behandeling van vaste onderwerpen als financiën of Arbo mag de ondernemingsraad een vaste commissie instellen. Voor deze vaste commissies geldt nu dat deze commissies niet meer voor de meerderheid uit leden van ondernemingsraad hoeven te bestaan. Door deze wijziging kunnen ook deskundige medewerkers die geen deel van de ondernemingsraad uitmaken deelnemen in een vaste commissie. In dat geval geldt wel dat als de commissie voor de meerderheid uit niet-leden van de ondernemingsraad bestaat, zij geen advies- of instemmingsrecht heeft.

ONDERNEMING

Tijdelijke wet Covid-19
Op 24 april 2020 is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden. Deze tijdelijke wet schuift wettelijke en statutaire beperkingen tijdelijk terzijde, zodat bijvoorbeeld vergaderingen en besluitvorming van het bestuur, commissarissen en aandeelhouders volledig elektronisch kunnen plaatsvinden. De tijdelijke wet is op 24 november 2021 voor de negende keer met twee maanden verlengd tot 1 februari 2022.

Deze wet voorziet in verschillende regelingen op het gebied van het ondernemingsrecht, zoals:

 • facilitering van elektronische besluitvorming in plaats van fysieke vergaderingen van rechtspersonen;
 • verlenging van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening door het bestuur in plaats van door de algemene vergadering van aandeelhouders; en
 • tijdelijke beperking van de ‘bewijsvermoedens’ voor bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement als deponering van de jaarrekening vertraging oploopt als gevolg van COVID-19.

Besloten en naamloze vennootschappen, verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen kunnen dus in ieder geval tot 1 februari 2022 nog gebruik blijven maken van de tijdelijke wet.

VASTGOED

Huurverhoging vrije sector in 2022 maximaal 3,3%
In de vrije en gereguleerde (sociale) huursector gelden in 2022 regels voor de huurverhoging. Verhuurders mogen in de vrije sector de huur vanaf 1 januari 2022 maximaal met 3,3% verhogen, ook al schrijft het huurcontract een hoger percentage voor. In de gereguleerde sector mogen de huren niet verhoogd worden tot 1 juli 2022. 

Onderhandse verkoop onroerend goed door overheid: aan meer regels gebonden
De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 in een zaak tussen een vastgoedonderneming en een gemeente geoordeeld dat een overheidslichaam (zoals een gemeente) dat een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. Dat houdt in dat het overheidslichaam de koper moet selecteren in een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Ook moet het overheidslichaam hierover vooraf informatie bekend maken. 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
Per 1 juli 2022 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Hieronder staan een aantal belangrijke wijzigingen die deze wet tot gevolg heeft:

Ten eerste moeten aannemers een dossier opbouwen. In dit dossier staat informatie over alle fasen van het bouwtraject. Met dit dossier kan de aannemer laten zien dat tijdens de bouw aan het bouwcontract en aan het Bouwbesluit is voldaan. Zeer recent heeft Minister Ollongren in dit verband bekend gemaakt dat het consumentendossier niet hoeft te worden overgelegd als de aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen voor inwerkingtreding van de WKB.

Ten tweede checkt een onafhankelijke kwaliteitsborger de kwaliteit van bouwwerken. Nu is kwaliteitsborging nog een taak van gemeenten. Deze verantwoordelijkheid wordt overgeheveld van de gemeenten naar de borgers van kwaliteit. Zij moeten onafhankelijk zijn. De kwaliteitsborger beoordeelt of het bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. Niet alleen na de oplevering, maar ook tijdens het bouwproces.

Ten derde wijzigt de wijze waarop de oplevering plaatsvindt. Uitgangspunt wordt dat de aannemer aansprakelijk is voor gebreken die na oplevering ontstaan. Ook als het gebreken zijn die de opdrachtgever had kunnen zien bij de oplevering. De aannemer is niet aansprakelijk als het gebrek niet zijn schuld is, bijvoorbeeld als het is ontstaan door een ontwerpfout.

OVERIGE NOG LOPENDE WETSVOORSTELLEN

 • Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen;
  Dit wetsvoorstel is ingediend om alleen nog mensen die zijn gevaccineerd of zijn genezen van Covid toegang te verlenen tot de horeca, de cultuursector, bij evenementen en de niet-essentiële dienstverlening, zoals pretparken, massagesalons en zonnestudio’s. Deze wijze van toegangsverlening wordt kortweg aangeduid als 2G (gevaccineerd of genezen).
 • Wet handhaving consumentenbescherming en Prijzenwet;
  Deze wet moet consumenten onder meer beschermen tegen neprecensies.
  • Webshops mogen geen zoekresultaten weergeven zonder duidelijk te maken dat het betaalde reclame betreft of dat is betaald om een hogere plaatsing bij een zoekmachine te krijgen.
  • Online-handelaren moeten consumentenbeoordelingen vóór publicatie controleren op echtheid.
  • Het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen is verboden.
  • Consumenten krijgen meer rechten als ze gebruik maken van ‘gratis’ digitale diensten waarvoor zij hun persoonlijke gegevens moeten opgeven, zoals sociale media.
 • Het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot dertig dagen
  • De wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, wordt verkort naar 30 dagen.
 • Wat kwaliteit incassodienstverlening
  Dit wetsvoorstel:
 • verplicht incassobureaus om zich in te schrijven in een speciaal register;
 • maakt het mogelijk om bij lagere regelgeving kwaliteitseisen te stellen aan de buitengerechtelijke incassodienstverlening;
 • stelt een systeem van toezicht en handhaving in;
 • bevat maatregelen tegen de negatieve aspecten van de verkoop van vorderingen en maatregelen tegen het verdienmodel bij de cumulatie van termijnvorderingen.