Intentieverklaring doorbouwen

De oorlog in Oekraïne heeft ingrijpende economische gevolgen voor de Nederlandse economie. Om de continuïteit van de bouwproductie en werkgelegenheid zoveel mogelijk te bevorderen, hebben marktpartijen en de overheid gezamenlijk een intentieverklaring opgesteld.

De uitgangspunten voor deze intentieverklaring zijn:

  • dat financiële risico’s niet eenzijdig bij één partij in de keten worden neergelegd; noch in zijn geheel bij de consumenten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en/of belastingbetalers;
  • dat opdrachtgevers en -nemers in goed onderling overleg – ook richting onderaannemers – rekening houdend met elkaars belangen, tot afspraken zullen komen over hoe met de risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten om te gaan;
  • dat partijen in goed onderling overleg tot afspraken komen over hoe te handelen in het geval dat bestaande contractuele afspraken door de crisis niet (tijdig) kunnen worden nagekomen;
  • dat partijen zich in onderling vertrouwen en gezamenlijk in zullen zetten voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.

In de toekomst zal blijken in hoeverre deze intentie ook in daden wordt omgezet. Het is en blijft immers een intentie waarin globale ‘uitgangspunten’ zijn geformuleerd. In de intentieverklaring zijn geen specifieke bepalingen vermeld die partijen (kunnen) binden. Kortom, het blijft beperkt tot een (positief) signaal dat deze partijen aan de markt willen geven in de trant van: “we zetten samen de schouders eronder en we nemen ons voor de (onvermijdelijke) pijn gelijk te verdelen”.

Maar op de vraag hoe de (omvang van de) pijn moet worden vastgesteld en of die pijn 50/50 moet worden verdeeld, geven de partijen geen antwoord. Dat wordt aan de markt overgelaten. Dat is ook niet vreemd, want deze partijen kunnen door middel van een intentieverklaring niet bepalen hoe de risico’s moeten worden verdeeld in een (nog op te stellen) overeenkomst.

De verklaring moet dus (meer) worden gezien als een steunbetuiging voor alle partijen die graag willen bouwen maar tegen problemen aanlopen, zoals de enorm gestegen materiaalprijzen, de lange levertijden en de arbeidsmarktkrapte. Uiteindelijk is het aan marktpartijen zelf (wel of niet) te handelen naar de geest van deze verklaring.

Als u wil bouwen of tegen problemen aan loopt tijdens de bouw, staat de vastgoedsectie van LOYR voor u klaar.