Corona-update: aanvullende ondersteunende maatregelen voor ondernemers

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn nauwelijks te volgen, omdat ze elkaar in hoog tempo opvolgen. Op dit moment is het aantal besmettingen al opgelopen naar 1.705.

Ook hebben de getroffen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, zoals de sluiting van horeca, sportscholen en scholen en het verbod op bijeenkomsten van meer dan honderd mensen ingrijpende gevolgen voor ondernemers. Bovendien hebben de luchtvaartsector, de bloemen- en plantensector en overige sectoren die leven van de im- en export hiervan ernstig te lijden. Het kabinet heeft daarom vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Een bedrag tussen de tien à twintig miljard is beschikbaar gesteld voor onder meer verruiming van de regeling voor werktijdverkorting. Ook zzp’ers kunnen op steun regelen. Als dat nodig is, zullen de maatregelen worden verlengd.

Hieronder vind je de tot nu toe door de overheid genomen maatregelen.

Werktijdverkorting (wtv) is ingeruild voor een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. Doorgaans was sprake van 200 aanvragen per jaar, maar tot vandaag zijn al meer dan 78.000 aanvragen gedaan. Deze regeling is niet berekend op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties.

Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen. Daarom is de wtv ingetrokken en wordt tegelijkertijd gewerkt aan het plan tot invoering en openstelling van een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Bovendien is de aanvraag ervan – door loskoppeling van de WW -sterk vereenvoudigd en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

Als je omzetverlies verwacht (minimaal 20%), kun je voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten bij het UWV aanvragen. Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een periode van drie maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden zullen worden gesteld. Het UWV zal je direct een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hiervan kun je je medewerkers betalen onder de voorwaarde dat je ze in de subsidieperiode niet om bedrijfseconomische redenen ontslaat.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is, afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de totale loonsom van je onderneming. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming voor je uitwerkt:
• als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van je loonsom;
• als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van je loonsom;
• als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van je loonsom.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige wtv-regeling waarvoor je per direct geen nieuwe aanvragen meer bij SZW kunt indienen. Als je al een aanvraag daarvoor had gedaan, maar die nog niet was afgehandeld, zal deze conform de nieuwe regeling worden afgehandeld. Daartoe zal het UWV naar alle waarschijnlijkheid aanvullende informatie bij je opvragen. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de omzetdaling van je onderneming sinds 1 maart jl.

Op grond van de regeling betaal je het volledig loon aan de betrokken werknemers door, waarbij je tegemoet zult worden gekomen in de loonkosten van vaste werknemers en van werknemers met een flexibel contract voor zover zij gedurende de aanvraagperiode in dienst blijven. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf zal het UWV vaststellen wat het daadwerkelijk verlies van omzet is geweest. Voor aanvragen van grote bedragen is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt correctie plaats als sprake was van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens zal het UWV achteraf vaststellen of het voorschot te ruim of te beperkt was en zal het de definitieve tegemoetkoming vaststellen. Daarbij zal het UWV je wellicht moeten nabetalen, maar kan het ook te veel voorgeschoten bedragen terugvorderen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV werken op dit moment samen aan een uitvoerbare regeling. Zodra bekend is vanaf welke datum je een aanvraag bij het UWV kunt indienen, zal de overheid hieraan onmiddellijk brede bekendheid gegeven. Wij zullen jou hiervan vanzelfsprekend op de hoogte houden.

Belastinguitstel
Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, kunnen zij bijzonder uitstel van betaling vragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je schriftelijk motiveert dat je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, verleent de Belastingdienst je uitstel van betaling. Direct als je verzoek tot uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst invordering van de belastingen stil. Pas daarna zal zij je verzoek inhoudelijk beoordelen aan de hand van de gebruikelijke vereisten voor verlening van uitstel. Ook zal de Belastingdienst de komende tijd de verzuimboete voor niet (tijdige) betaling achterwege laten of terugdraaien.

Zzp’ers
De overheid vult het inkomen van zzp’ers tot het sociaal minimum aan, ongeacht het vermogen van de zzp’er of het inkomen van diens partner. Dat betekent dat zij niet direct hun spaargeld hoeven aan te spreken. Deze regeling geldt voorlopig voor drie maanden. Zzp’ers hoeven het geld niet terug te betalen.

Noodloket voor € 4.000, – per bedrijf
De overheid heeft bepaald dat het voor de getroffen sectoren, zoals de horeca, de reisbranche en de culturele sector een noodloket opricht waar de zwaarst getroffen bedrijven direct € 4.000, – kunnen ontvangen om de belangrijkste schulden te kunnen aflossen.

Ten slotte
De afgelopen dagen zijn veel maatregelen getroffen. Wij volgen de ontwikkelingen die juridische gevolgen voor jouw onderneming kunnen hebben op de voet en houden jou daarvan vanzelfsprekend op de hoogte. Mocht je vragen hebben, dan beantwoorden wij ze uiteraard graag.