ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 Het advocatenkantoor LOYR is een maatschap van besloten vennootschappen (praktijkvennootschappen) en/of natuurlijke personen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 65667220 (hierna te noemen: “LOYR”). De gezamenlijke praktijkvennootschappen dan wel natuurlijke personen, die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst vennoot zijn van LOYR, zijn ten behoeve en ten laste van het hen gezamenlijk toebehorende maatschapsvermogen de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever dan wel cliënt (hierna te noemen: “Cliënt”).

1.2 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LOYR. Dat geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 van het Burgerlijk Wetboek (BW) (opdrachtverlening met oog op een persoon) en 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtnemers) zijn niet van toepassing.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en offertes tussen LOYR en Cliënt, alsmede op alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van LOYR met, voor of jegens Cliënt. Als de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen LOYR en Cliënt en op alle buitencontractuele relaties, met name onrechtmatige daad.

1.4 De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

2. Verplichtingen partijen

2.1 Krachtens de overeenkomst rust op LOYR een inspanningsverbintenis jegens Cliënt. LOYR zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren.

2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door LOYR verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan LOYR te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan LOYR verstrekte gegevens en informatie.

2.3 Cliënt stemt er onherroepelijk mee in dat LOYR derden kan inschakelen, voor eigen of voor rekening van Cliënt en op eigen naam of op naam van Cliënt, om diensten of producten te leveren onder de voorwaarden van die derde.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens LOYR heeft ontdekt, is Cliënt gehouden om binnen dertig (30) dagen na het ontdekken daarvan LOYR hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, op straffe van verval van recht.

3.2 Iedere aansprakelijkheid van LOYR vervalt één jaar nadat de opdrachtgever redelijkerwijze met de grond voor aansprakelijkheid bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van het toepasselijk recht, dan gelden die termijnen.

3.3 Iedere aansprakelijkheid van LOYR en haar maten is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, zulks te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van LOYR komt.

3.4 Als om welke reden dan ook geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voor al het handelen en nalaten in een bepaalde zaak beperkt tot de schade ter hoogte van tweemaal de aan LOYR in het desbetreffende kalenderjaar door Cliënt betaalde factuurbedragen in het desbetreffende dossier wegens voor hem/haar verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 40.000,00 (inclusief btw).

3.5 LOYR is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Cliënt te aanvaarden. LOYR is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van een derde, ook niet in de situatie als beschreven in artikel 2.3.

3.6 Een aansprakelijkheidsclaim jegens LOYR, haar maten en werknemers kan uitsluitend in Nederland op grond van het Nederlands recht worden ingediend. Elk ander (aansprakelijkheid)recht, zoals bijvoorbeeld het recht van de Verenigde Staten van Amerika, is uitgesloten.

4. Honorarium en betalingsverplichtingen

4.1 Betaling van de declaraties van LOYR dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is Cliënt direct vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de dan geldende wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119a BW. In geval van verzuim van Cliënt is LOYR tevens gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen gelijk aan 15% van de verschuldigde hoofdsom.

4.2 Bij overschrijding van in artikel 4.1 bedoelde betalingstermijn door Cliënt is LOYR bevoegd per direct haar werkzaamheden op te schorten zonder dat LOYR gehouden is eventuele schade te vergoeden die als gevolg hiervan ontstaat. LOYR kan te allen tijde een voorschot van Cliënt verlangen. De werkzaamheden kunnen door LOYR worden opgeschort als geen voorschot ter dekking van de werkzaamheden is voldaan. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting.

4.3 In het geval LOYR namens twee of meer Cliënten optreedt, is ieder van deze Cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaraties.

4.4 LOYR heeft het recht de gehanteerde uurtarieven en de gehanteerde onkostenvergoedingen in ieder opvolgend kalenderjaar na het verstrekken van de opdracht door Cliënt te wijzigen.

4.5 LOYR verricht geen werkzaamheden op basis van een toevoeging. Cliënt doet ter zake van LOYR hierbij bij voorbaat afstand van haar recht aanspraak te maken op gefinancierde rechtshulp als hij hiervoor in aanmerking komt.

5. Compliance

LOYR is wettelijk verplicht om (i) de identiteit van Cliënt vast te stellen en dat van de uiteindelijke begunstigde(n) van Cliënt (UBO’s) en (ii) ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden, zonder Cliënt daarover te informeren. LOYR zal voldoen aan elke meldings- of informatieplicht die op haar van toepassing is of wordt.

6. Elektronische communicatie en gegevensbescherming

6.1 Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. Cliënt stemt ermee in dat LOYR gebruik maakt van digitale communicatie, gegevensopslag en Cloud-computingdiensten van onder meer Basenet. LOYR is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.

6.2 LOYR verwerkt persoonsgegevens van Cliënt en daar werkzame personen voor voldoening aan wettelijke verplichtingen en voor een optimale dienstverlening. Voor uiteenzetting van de doelen van verwerking wordt verwezen naar https://loyr.nl/privacybeleid/. LOYR kan de gegevens van Cliënt gebruiken bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstijdig belang met Cliënt. Om dit na te gaan gebruikt LOYR uitsluitend de noodzakelijke gegevens.

6.3 LOYR bewaart een elektronisch of papieren dossier minimaal zeven jaar na de laatste inhoudelijke communicatie met Cliënt in de betreffende zaak. Na afloop van deze termijn mag LOYR deze dossiers vernietigen.

7. Overig

7.1 Als één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige en/of niet afdwingbare bepaling.

7.2 Alle rechtsbetrekkingen tussen LOYR en Cliënt worden beheerst door en zullen worden uitgelegd naar Nederlands recht, een en ander met uitsluiting van eigen algemene voorwaarden van Cliënt. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Amsterdam. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost worden eveneens voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

7.3 Niettegenstaande het recht van Cliënt om een geschil aanhangig te maken bij de Rechtbank Amsterdam, zijn op de dienstverlening en werkzaamheden de kantoorklachtenregeling van LOYR van toepassing. De kantoorklachtenregeling is te vinden op de website: www.loyr.nl/klachtenregeling.

7.4 Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden en is deze versie bindend.

Versie juli 2022

KLACHTENREGELING

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

– Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een Klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet (tuchtrechtspraak);

– Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een Klacht kenbaar maakt;

– Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de Klacht.

Artikel 2: toepassingsbereik

Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen LOYR en de cliënt. Iedere advocaat van LOYR draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze klachtenregeling.

Artikel 3: doelstellingen

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een code om een Klacht binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een code om de oorzaken van een Klacht vast te stellen;

c. het behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. het trainen van medewerkers in het op cliëntgerichte wijze reageren op een Klacht; en

e. het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4: informatie bij aanvang dienstverlening

4.1 Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt en geplaatst op de internetsite www.loyr.nl/klachtenregeling. De advocaat wijst de cliënt voor of tijdens het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

4.2 LOYR heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

4.3 Klachten als bedoeld in artikel 4.2 van deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

Artikel 5: interne klachtcode

5.1 Iedere Klacht wordt doorgeleid naar mr. F.F.A. Havelaar, die optreedt als Klachtenfunctionaris. Als de Klacht mr. F.F.A. Havelaar zelf betreft, dan wordt de Klacht doorgeleid naar mr. J. van Mens die alsdan als Klachtenfunctionaris zal optreden

5.2 De Klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de Klacht en stelt de Klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting op de Klacht te geven.

5.3 Degene over wie is geklaagd, tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris.

5.4 De Klachtenfunctionaris handelt de Klacht binnen vier weken na ontvangst van de Klacht af of doet met opgave van redenen mededeling aan de Klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de Klacht wordt gegeven.

5.5 De Klachtenfunctionaris stelt de Klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de Klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

5.6 Als de Klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de Klager, de Klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de Klacht.

Artikel 6: geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

6.1 De Klachtenfunctionaris, de Klager en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

6.2 De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7: verantwoordelijkheden

7.1 De Klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de Klacht.

7.2 Degene over wie is geklaagd, houdt de Klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

7.3 De Klachtenfunctionaris houdt de Klager op de hoogte over de afhandeling van de Klacht.

7.4 De Klachtenfunctionaris maakt van de Klacht een klachtendossier op en houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8: klachtregistratie

8.1 De Klachtenfunctionaris registreert de Klacht met daarbij het klachtonderwerp. De Klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de Klacht en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe Klachten, alsmede ter verbetering van codes.

8.2 Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen van de Klacht(en) op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Versie juli 2022

Laad meer berichten
Loading Laden...