ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 Advocatenkantoor LOYR is een maatschap van besloten vennootschappen (praktijkvennootschappen) en/of natuurlijke personen (hierna te noemen: “LOYR”). De gezamenlijke praktijkvennootschappen c.q. natuurlijke personen, die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst maat van de maatschap zijn, zijn ten behoeve en ten laste van het hen gezamenlijk toebehorende maatschapsvermogen de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever c.q. cliënt (hierna te noemen: “de cliënt”).

1.2 Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LOYR. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Voornoemde twee artikelen zijn niet van toepassing op de overeenkomsten van LOYR.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en offertes gesloten tussen LOYR en de cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van LOYR met, voor of jegens de cliënt. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, eveneens van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen LOYR en de cliënt en op alle buitencontractuele relaties, met name onrechtmatige daad.

1.4 De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

2. Verplichtingen van partijen

2.1 Krachtens de overeenkomst rust op LOYR een inspanningsverbintenis jegens de cliënt. LOYR zal zich inspannen de overeenkomst met de cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. 

2.2 De cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door LOYR verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan LOYR te verstrekken.  De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan LOYR verstrekte gegevens en informatie.

2.3 De cliënt stemt er onherroepelijk mee in dat LOYR derden kan inschakelen, voor eigen of voor rekening van de cliënt en op eigen naam of op naam van de cliënt, om diensten of producten te leveren onder de voorwaarden van die derde.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Zodra de cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens LOYR heeft ontdekt, is de cliënt gehouden binnen dertig (30) dagen na ontdekking daarvan LOYR hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, op straffe van verval van recht.

3.2 Iedere aansprakelijkheid van LOYR vervalt één jaar nadat de opdrachtgever redelijkerwijze met de grond voor aansprakelijkheid bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, tenzij deze op basis van het toepasselijk recht eerder vervallen of verjaren.

3.3 Iedere aansprakelijkheid van LOYR en haar maten is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van LOYR komt.

3.4 Indien om welke reden dan ook, geen uitkering van of door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voor al het handelen en nalaten in een bepaalde zaak beperkt tot driemaal de aan LOYR in het desbetreffende kalenderjaar door de cliënt in het desbetreffende dossier betaalde bedragen  wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 50.000,00 (inclusief btw).

3.5 LOYR is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden. LOYR is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van een derde, ook niet in de situatie als beschreven in artikel 2.3.

4. Honorarium en betalingsverplichtingen

4.1 Betaling van de declaraties van LOYR dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt direct vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de dan geldende wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek (BW). In geval van verzuim van de cliënt is LOYR tevens gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen gelijk aan 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

4.2 Bij overschrijding van in artikel 4.1 bedoelde betalingstermijn door de cliënt is LOYR bevoegd per direct zijn werkzaamheden op te schorten. LOYR kan te allen tijde een voorschot van de cliënt verlangen. De werkzaamheden kunnen door LOYR worden opgeschort als geen voorschot ter dekking van de werkzaamheden is verzocht en niet voorhanden is. De cliënt heeft het recht van verrekening of opschorting niet.

4.3 LOYR heeft het recht om de gehanteerde uurtarief/tarieven en de gehanteerde onkostenvergoedingen in ieder opvolgend kalenderjaar na het verstreken van de opdracht door de cliënt te wijzigen. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid en specialismen leiden tot een (tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. LOYR zal de cliënt hiervan vooraf en tijdig op de hoogte brengen.

4.4 LOYR verricht geen werkzaamheden op basis van een toevoeging. De cliënt doet ter zake van LOYR hierbij bij voorbaat afstand zijn het recht om aanspraak te maken op gefinancierde rechtshulp indien hij hiervoor in aanmerking komt. 

5. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Op basis van toepasselijke wetgeving, waaronder de Wwft is LOYR, onder bepaalde omstandigheden, verplicht om (i) de identiteit van de cliënt vast te stellen en dat van de uiteindelijke begunstigde(n) (van de cliënt) en (ii) ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft aan de autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het LOYR verboden om aan de cliënt te mede te delen dat hij heeft gemeld.

6. Elektronische communicatie

6.1 Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt erkent dat elektronische communicatie niet veilig is, kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd worden (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters.

6.2 LOYR kan de gegevens van de cliënt gebruiken bij (het aanmaken van) nieuwe zaken, ter controle van de aanwezigheid van een eventueel tegenstijdig belang met de cliënt. Om dit na te gaan gebruikt LOYR uitsluitend de daartoe noodzakelijke gegevens.

7. Overig

7.1 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling.

7.2 Alle rechtsbetrekkingen tussen LOYR en de cliënt worden beheerst door en zullen worden uitgelegd naar Nederlands recht, een en ander met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de cliënt. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

7.3 Niettegenstaande het recht van de cliënt een geschil aanhangig te maken bij Rechtbank Amsterdam, zijn op de dienstverlening en werkzaamheden de kantoorklachtenregeling van LOYR van toepassing. De kantoorklachtenregeling is te vinden op de website: www.loyr.nl.

7.4 Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert en is bindend de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden.

Versie maart 2019

KLACHTENREGELING

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

– Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een Klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet (tuchtrechtspraak);

– Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een Klacht kenbaar maakt;

– Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de Klacht.

Artikel 2: toepassingsbereik

Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen LOYR en de cliënt. Iedere advocaat van LOYR draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze klachtenregeling.

Artikel 3: doelstellingen

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een code om een Klacht binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een code om de oorzaken van een Klacht vast te stellen;

c. het behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. het trainen van medewerkers in cliëntgericht reageren op een Klacht; en

e. het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4: informatie bij aanvang dienstverlening

Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt en geplaatst op de internetsite www.loyr.nl. De advocaat wijst de cliënt voor of tijdens het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

Artikel 5: interne klachtcode

5.2 De Klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de Klacht en stelt de Klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de Klacht.

5.1 Iedere Klacht wordt doorgeleid naar mr. F.F.A. Havelaar, die optreedt als Klachtenfunctionaris. Indien de Klacht mr. F.F.A. Havelaar zelf betreft dan wordt de Klacht doorgeleid naar mr. J. van Mens die alsdan als Klachtenfunctionaris zal optreden

5.3 Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris.

5.4 De Klachtenfunctionaris handelt de Klacht af binnen vier weken na ontvangst van de Klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de Klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de Klacht wordt gegeven.

5.5 De Klachtenfunctionaris stelt de Klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de Klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

5.6 Indien de Klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de Klager, de Klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de Klacht.

Artikel 6: geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

6.1 De Klachtenfunctionaris, Klager en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht

6.2 De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7: verantwoordelijkheden

7.1 De Klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de Klacht.

7.2 Degene over wie is geklaagd houdt de Klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

7.3 De Klachtenfunctionaris houdt de Klager op de hoogte over de afhandeling van de Klacht.

7.4 De Klachtenfunctionaris maakt van de Klacht een klachtendossier op en houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8: klachtregistratie

8.1 De Klachtenfunctionaris registreert de Klacht met daarbij het klachtonderwerp. De Klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de Klacht en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe Klachten, alsmede ter verbetering van codes.

8.2 Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen van de Klacht(en) op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Versie januari 2017

Laad meer berichten
Loading Laden...