Ziekmelding na ontslagaanvraag staat niet aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg

Als één van je werknemers door ziekte niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten, mag je hem of haar in beginsel niet ontslaan. Dit opzegverbod geldt gedurende de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid van werknemer en houdt in beginsel in dat het UWV je geen toestemming voor ontslag van deze werknemer zal verlenen en dat de rechter diens arbeidsovereenkomst niet zal ontbinden. Dit tenzij het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van je zieke werknemer losstaat van diens arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld omdat de zieke werknemer ernstig verwijtbaar handelt, of tenzij de ontbinding in het belang van de zieke werknemer is.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 heeft de wetgever het werkgevers nog moeilijker gemaakt zieke werknemers te ontslaan. Ter illustratie daarvan dient het volgende.

Als je werknemers in verband met een noodzakelijke reorganisatie wil ontslaan, kun je via de beleidsregels van het UWV vaststellen welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Vóór invoering van de WWZ gold dat je de door jou geselecteerde werknemers vervolgens aan het UWV voordroeg voor ontslag. Als het UWV je toestemming voor ontslag van de geselecteerde werknemers gaf, kon je de ontslagvergunning in geval van een arbeidsongeschikte werknemer niet gebruiken, tenzij de werknemer binnen de termijn gedurende welke deze geldig was alsnog herstelde. Wel kon je de rechter vervolgens verzoeken de arbeidsovereenkomst van deze werknemer te ontbinden. Sinds de invoering van de WWZ kun je arbeidsongeschikte werknemers helemaal niet meer in je ontslagaanvraag meenemen, maar moet je de volgende werknemer die voor ontslag in aanmerking komt die wel arbeidsgeschikt is voor ontslag voordragen.

Ziekmelding geldt alleen vóór ontslagaanvraag
Niet gewijzigd is dat het opzegverbod tijdens ziekte alleen werking heeft als van de arbeidsongeschiktheid al sprake was voordat de ontslagaanvraag was ingediend. Als de werknemer zich pas ná indiening van de ontslagaanvraag ziek meldt, geldt het opzegverbod niet en kun je de arbeidsongeschikte werknemer na verkregen toestemming gewoon ontslaan.

Ontbinding na ziekmelding mogelijk?
Maar wat geldt als je werknemer zich ná de ontslagaanvraag heeft ziekgemeld en het UWV géén toestemming voor het ontslag verleent? Op grond van de wet kun je de kantonrechter binnen twee maanden na de weigering van de ontslagaanvraag verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De vraag is of de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, die pas na de ontslagaanvraag door ziekmelding bekend is geworden, aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg staat? Doordat ontslag van arbeidsongeschikte werknemers onder de WWZ is beperkt, hebben veel kantonrechters geoordeeld dat het feit dat de werknemer zich heeft ziekgemeld aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg staat. Dit terwijl andere kantonrechters oordeelden dat de ziekmelding De Hoge Raad heeft bij arrest van 18 februari jl. echter bepaald dat dat niet het geval is. De uitzondering op het opzegverbod in geval van een ziekmelding ná de indiening van de ontslagaanvraag bij het UWV geldt dus ook in de daaropvolgende ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.

De Hoge Raad motiveert dit oordeel als volgt. Uit de wetsgeschiedenis en het stelsel van de wet blijkt volgens de Hoge Raad dat de wetgever mogelijk oneigenlijk gebruik door de werknemer van het opzegverbod tijdens ziekte hiermee heeft willen ondervangen. Zou de uitzondering op het opzegverbod niet doorwerken in de ontbindingsprocedure, dan zou dat ruimte laten voor strategische ziekmeldingen vóór de procedure bij de kantonrechter om ontslag te voorkomen. Dat past niet bij de bedoeling van de wetgever en het stelsel van het ontslagrecht.

Met deze uitspraak is een einde gekomen aan de onzekerheid over dit vraagstuk.

Conclusie
Kort en goed komt het erop dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer die zich ná indiening van de ontslagaanvraag heeft ziekgemeld wél door de kantonrechter op grond kan worden ontbonden.

Heb je vragen naar aanleiding van een ziekmelding van een werknemer of heb je een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan contact op met Hannah Brenninkmeijer of Babs Dubois via 020204467 of via brenninkmeijer@loyr.nl of dubois@loyr.nl.